Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator:
ATH_Bielsko_Bialakonto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

info.ath.bielsko.pl
Portal informacyjny Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej
redaktor naczelny:
Małgorzata Skrzypek
tel. 33 8279372
mskrzypek@ath.bielsko.pl

Jedyna publiczna akademicka uczelnia na Podbeskidziu

WBMiI - mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ - inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, budownictwo, ochrona środowiska, włókiennictwo
WZiT - zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
WHS - filologia polska, filologia słowiańska, filologia angielska, filologia hiszpańska, pedagogika
WNoZ - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

Proces Boloński

dr Agnieszka Będkowska-Kopczyk
Katedra Iberystyki
Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 33 8279313
dyżur: piątek 12.15 – 13.00, bud. L, s. 207

 

Zapraszam Państwa do zalogowania się w katalogu pod nazwą „Proces Boloński” w systemie e-learning, w którym zamieszczam informacje na temat Procesu oraz jego implementacji na ATH i uczelniach zagranicznych. A. Będkowska-Kopczyk

 

Proces Boloński – Cele, narzędzia i istota

 Prezentacja - pobierz plik (*.ppt, 522kB)

 

Deklaracja Bolońska została podpisana 19 czerwca 1999 roku przez przedstawicieli szkolnictwa wyższego z 29 krajów (w tym Polski) i była początkiem procesu przekształcenia systemów edukacji poszczególnych krajów w jeden przejrzysty Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area). Ma zostać wprowadzony w całości już w 2010 roku.

Choć realizatorami Procesu Bolońskiego są przede wszystkim środowiska akademickie, to sama inicjatywa ma charakter polityczny, ponieważ zainspirowała ją Komisja Europejska, za główne jej cele przyjmując stworzenie warunków do zwiększenia mobilności obywateli, dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz podniesienie atrakcyjności i poprawę konkurencyjnej pozycji systemu szkolnictwa wyższego w Europie. Zaznaczmy - nie tyle chodzi o standaryzację, co o wypracowanie takiego współdziałania ośrodków akademickich w poszczególnych krajach, by łatwiej było łączyć zadania konkretnych grup, a to z kolei prowadzi do efektywniejszego studiowania jednostki na różnych uczelniach i zdobywania równoprawnego dyplomu. Decyzje dotyczące systemu edukacji w każdym kraju pozostaną w gestii dotychczasowych instytucji wewnętrznych danego państwa, natomiast podpisanie Deklaracji Bolońskiej jest dobrowolne. 

Sposoby realizacji idei tworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego  

 • Wprowadzenie systemu „łatwo czytelnych" i porównywalnych stopni (dyplomów)
 • Wprowadzenie studiów dwustopniowych, a następnie trzystopniowych
 • Wprowadzenie punktowego systemu rozliczania osiągnięć studentów (punkty ECTS)
 • Współdziałanie w zakresie zapewnienia jakości kształcenia
 • Likwidowanie barier utrudniających mobilność studentów i pracowników uczelni
 • Propagowanie spraw europejskich w kształceniu
 • Propagowanie i rozwijanie kształcenia przez całe życie
 • Włączenie uczelni i studentów w realizację Procesu Bolońskiego
 • Zwiększanie atrakcyjności Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego poza Europą, zwłaszcza przez tworzenie warunków sprzyjających zwiększeniu wymiany akademickiej
 • Rozwijanie kształcenia interdyscyplinarnego
 • Zacieśnienie współpracy uczelni z instytucjami prowadzącymi badania naukowe na całym świecie
 • Zapewnienie równego dostępu do szkolnictwa wyższego oraz przygotowanie warunków umożliwiających ukończenie studiów wszystkim studentom bez względu na ich status społeczny i ekonomiczny
 • Rozwijanie i promowanie współpracy i dialogu z innymi regionami świata
 • Współdziałanie z pracodawcami i innymi partnerami społecznymi w celu „zatrudnialności” absolwentów wszystkich trzech poziomów studiów
 • Działania prowadzące do zwiększenia rangi Procesu Bolońskiego w skali globalnej

Działania podjęte na Akademii Techniczno-Humanistycznej

1. Absolwentom, którzy złożyli egzamin dyplomowy po 1 stycznia 2005 r. wydawana jest część B dyplomu (suplement) ukończenia studiów wyższych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie. W suplemencie znajdują się informacje na temat poziomu kształcenia, indywidualnych osiągnięć studenta, szczegóły zrealizowanego programu studiów oraz charakterystyka obowiązującego w danym kraju sytemu szkolnictwa wyższego. Zgodnie z założeniami, suplement ma stanowić narzędzie pozwalające przyszłym potencjalnym pracodawcom, zarówno krajowym, jak i zagranicznym, na rzetelną i sprawiedliwą ocenę kwalifikacji absolwentów uczelni. Jednocześnie ma być on pomocny w eliminowaniu problemu uznawalności wykształcenia w kraju i za granicą, a tym samym ma ułatwić kontynuację nauki na innych uczelniach, w tym również na uczelniach zagranicznych.

2. Na Akademii Techniczno-Humanistycznej kierunki studiów realizowane są jako studia dwustopniowe, a niektóre trzystopniowe.

3. Wprowadzono punkty ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów). Zgodnie z obowiązującymi założeniami, punkty ECTS przypisywane są poszczególnym przedmiotom i określają nakład pracy studenta związany z opanowaniem zakresu danego przedmiotu i jego zaliczeniem. W myśl zapisu § 19 Regulaminu studiów przyjętego uchwałą Rady Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej nr 342/12/III/2006 z 22 grudnia 2006 roku warunkiem zaliczenia roku studiów na Akademii Techniczno-Humanistycznej jest uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS.

4. W przyszłości umożliwi to równoległe studiowanie na różnych kierunkach i specjalnościach oraz zmianę kierunku kształcenia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, czyli pozwali studentom na pełne korzystanie z oferty edukacyjnej nie tylko na macierzystej ATH, ale i innych uczelni wyższych w Europie.

5. Na Akademii Techniczno-Humanistycznej część zajęć prowadzona jest w językach obcych.

6. Uczelnia zapewnia studentom spełniającym określone wymagania możliwość realizacji części programu studiów na uczelniach zagranicznych (w ramach wspierania tzw. mobilności poziomej MOSTECH). W ubiegłym roku akademickim zawarto umowy z uczelniami zagranicznymi w ramach programu Socrates/Erasmus. Coraz więcej studentów ATH korzysta z tej szansy i odbywa część studiów na uczelniach zagranicznych, przy czym zarówno ilość zagranicznych stypendystów, jak stypendystów-obcokrajowców pochodzących z różnych ośrodków naukowych  systematycznie rośnie. W roku akademickim 2008/09 z tej formy studiowania skorzystało przeszło 230 studentów. Podobną tendencję obserwuje się w przypadku studentów obcokrajowców przyjeżdżających do Bielska w ramach programu  Socrates/Erasmus. Rozwijanie współpracy z zagranicą traktowane jest  priorytetowo, bowiem pozwala na poszerzenie oferty dydaktycznej, co owocuje ciekawymi projektami prac licencjackich i magisterskich realizowanych w znacznej części za granicą. 

7. ATH zapewnia studentom legitymującym się wysoką średnią wyjazd na praktyki zagraniczne organizowane m.in. w ramach projektu LLP Erasmus oraz możliwość studiowania według programów indywidualnych.

8. Na Akademii Techniczno-Humanistycznej w ramach programu europejskiego „Uczenie przez całe życie”, realizowanych m.in. przez Program LLP-Erasmus (The Lifelong Learning Programme) propagujący ideę mobilności w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego,  SOCRATES,   LEONARDO DA VINCI i JEAN MONNET prowadzone są również, w większym niż do tej pory zakresie, studia podyplomowe. W strukturach ATH działa też Uniwersytet Trzeciego Wieku, zajmujący się propagowaniem wiedzy wśród osób starszych.  

9. Adresatem działań ukierunkowanych na wspieranie mobilności nie są wyłącznie studenci. Od kilku lat na Akademii Techniczno-Humanistycznej zatrudnieni są nauczycieli akademiccy z zagranicy oraz lektorzy języków obcych. W celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz w celach szkoleniowych na uczelnie zagraniczne wyjeżdża coraz więcej nauczycieli akademickich. ATH regularnie współpracuje z 14 uczelniami wyższymi za granicą (są to tzw. Uczelnie partnerskie) oraz niespełna dwudziestoma innymi ośrodkami badawczymi w Europie.

10. Jednocześnie ATH prowadzi działalność partnerską z sześcioma polskimi uczelniami wyższymi oraz ośrodkiem szkolenia nauczycieli WOM w Katowicach.

11. 1 kwietnia 2009 r. na ATH powołano Uczelniane Centrum Stosunków Europejskich Instytut Południowy”, promujące naszą Uczelnię poza granicami kraju.

12. Utworzono Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia, którego celem jest stałe monitorowanie podnoszenia jakości kształcenia na ATH oraz podniesienie rangi pracy dydaktycznej poprzez oceny jakości kształcenia, w tym prowadzenia zajęć, warunków dydaktycznych, ocenę uczestnictwa w kulturze itp. Jednym z jego zadań jest realizacja projektu „Nowoczesna uczelnia-nowoczesne kadry”.

13. Uchwałą Rady Senatu ATH nr 351/02/III/2007 z 27 lutego 2007 roku przyjęto Deklarację Polityki Europejskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej 2007-2013, propagującą problematykę europejską w kształceniu.

14. Celem projektu „Sprężyna Kariery” jest nie tylko przygotowanie studentów do aktywności zawodowej poprzez organizowanie praktyk w zakładach pracy, umożliwiających zatrudnienie w przyszłości, przeprowadzanie szkoleń i warsztatów, organizowanie Targów Pracy, przygotowywanie przewodników wspomagających  kształtowanie przyszłej zawodowej kariery zgodnie z wymaganiami rynku pracy,

15. ale również pomoc studentom niepełnosprawnym np. poprzez likwidowanie barier architektonicznych w budynkach Uczelni. 

 

Warto przeczytać

Andrzej Kraśniewski, Proces Boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2006.

Andrzej Kraśniewski, Proces Boloński to już 10 lat, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2009. 

Tomasz Syriusz-Wolski, System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2004.

Yes! Go! Praktyczny przewodnik tworzenia programów studiów zintegrowanych z okresem mobilności, red. Terence Mitchell, Marina Steinmann, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2009. 

Chmielecka Ewa, Korzyści i koszty związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w sferze szkolnictwa wyższego, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003.

Tuning. Harmonizacja struktur kształcenia w Europie. Wkład uczelni w Proces Boloński. Wprowadzenie do projektu, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2008.

 

Ciekawe linki

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej - www.buwiwm.edu.pl

www.nauka.gov.pl zakładka Prodes Boloński

Eksperci Bolońscy www.ekspercibolonscy.org.pl/

 

Oficjalne strony Procesu Bolońskiego:

2001-2003Berlin Conference website www.bolonga-berlin2003.de

2003-2005 Norwegian Bolonga Sekretariat (Bergen Conference) www.bolonga-bergen2005.no

2005-2007 UK Bolonga Sekretariat (London Conference) www.dcsf.gov.uk/londonbolonga

2007-2009 From London to Benelux and Beyond www.ond.vloanderen.be/hogeronderwijs/bok

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki w semestrze letnim!
 
Szanowni Studenci 1. roku!
Zapraszamy na kursy wyrównawcze, które przeznaczone są dla wszystkich studentów, którzy w drugim semestrze chcą powtórzyć sobie wiadomości lub poszerzyć zakres swojej wiedzy z matematyki i/lub fizyki (możliwe jest wzięcie udziału w obu kursach).
Kursy wyrównawcze prowadzone będą w semestrze letnim przez doświadczonych wykładowców ATH, a koszt jednego kursu to tylko: 300 zł (tj. 15 zł/godz.).
Zapisy na kursy prowadzone są do końca lutego wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego: https://goo.gl/forms/8IhNf6wdrUv9yJZs1
 
Informacje o kursie:

 • każdy kurs = 20 godzin lekcyjnych (1 godz. = 45 min.)
 • koszt kursu = 300 zł (tj. 15 zł/godz.)
 • rejestracja elektroniczna: https://goo.gl/forms/8IhNf6wdrUv9yJZs1
 • szczegółowe informacje zostaną wysłane na adres mailowy podany w formularzu
 • liczba miejsc ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń!
 • planowane terminy:
  • kurs z matematyki: marzec – czerwiec 2017 r.
  • kurs z fizyki: marzec – czerwiec 2017 r.
  • dokładne terminy lekcji zostaną dopasowane do planu zajęć poszczególnych grup

 
Uwaga!
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uruchomienia każdego z kursu pod warunkiem zebrania się grupy min. 10 os.
ZAPRASZMY!
 
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Akademii Techniczno-Humanistycznej jest kontynuatorem tradycji i dorobku Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Stowarzyszenie, skupiając absolwentów i przyjaciół Akademii Techniczno-Humanistycznej (ATH) w Bielsku-Białej oraz Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, pragnie utrzymywać stałą więź z ośrodkiem naukowym, jakim jest Uczelnia, popularyzować w społeczeństwie tradycje i współczesne jej osiągnięcia oraz wspierać promocję ATH w regionie, na terenie całego kraju i zagranicą, a zwłaszcza eksponować osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczne jej studentów i pracowników.
Ponadto Stowarzyszenie ma w swoich planach przyczyniać się do rozwijania łączności środowiska i podejmować w miarę potrzeby różnorodne formy świadczeń społecznych na rzecz Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz społeczności lokalnej, a dodatkowo jako Stowarzyszenie zrzeszające absolwentów – przekazywać Uczelni spostrzeżenia pracodawców dotyczących przygotowania absolwentów ATH do pracy zawodowej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
ze Statutem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ATH
oraz do przyłączenia się do grona członków Stowarzyszenia!

 1. Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ATH – pobierz
 2. Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ATH – pobierz
Deklarację można przesłać:
 • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • pocztą tradycyjną na adres: Akademia Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała z dopiskiem „Stowarzyszenie”.
Dane adresowe:
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • adres:

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Nr konta: Bank Pekao nr 11 1240 4142 1111 0000 4827 2764


Zarząd Stowarzyszenia:
 • Andrzej Kwaśny – prezes
 • Ewa Sobiecka – wiceprezes
 • Maria Kamińska – sekretarz
 • Anna Foltyniak-Pękala – skarbnik
 • Jacek Buchta – członek Zarządu

-------------------------------------------------------------------

20 września 2013 r.
Absolwenci po latach w murach Uczelni – Piknik Absolwentów 2013

Piknik Absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, którego inicjatorami były władze Uczelni oraz zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju ATH, odbył się w piątek 20 września br. 

W piątkowym wydarzeniu wzięło udział prawie 100 osób, a szczególnie miło nam był witać grupę najstarszych absolwentów – z roczników 70. i 80., którzy po latach z nieukrywanym wzruszeniem wspominali czasy swoich studiów. Nie zabrakło również i najświeższych absolwentów – z roku 2012, a nawet z 2013.
Mamy nadzieję, że tegoroczny Piknik Absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz Filii Politechniki Łódzkiej był początkiem długoletniej tradycji. 

 

 • Więcej o Pikniku Absolwentów: 
http://info.ath.bielsko.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2576&Itemid=1
 • Zdjęcia z Pikniku Absolwentów: 
http://info.ath.bielsko.pl/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=55&func=viewcategory&catid=98

 

 Rys historyczny:

14.09.1995

Grupa pracowników Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej oraz działaczy społeczno-gospodarczych Regionu Bielskiego postanowiła utworzyć Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ośrodka Politechnicznego w Bielsku-Białej.

31.01.1996

Sąd Wojewódzki postanowieniem z dnia 31.01.1996 r., sygn. akt 5/96, dokonał wpisu w rejestr Stowarzyszeń pod nr 734 i przyjął Statut Stowarzyszenia.
W dniu 4.03.1996 r. odbyło się I Walne Zebranie. Prezesem został prof. Marek Trombski. Stowarzyszenie liczyło wówczas 27 członków.

1996 – 2000 r.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia wraz z prof. dr hab. Andrzejem Włochowiczem prowadzili działania promujące cele Stowarzyszenia oraz organizowali spotkania środowiskowe z pracodawcami. Ponadto uczestniczyli w rozmowach w "Ratuszu" w sprawie powołania Uniwersytetu Technicznego.
Stowarzyszenie wspierając Uczelnię prowadziło obsługę finansowo-księgową Międzynarodowej Konferencji Silników Spalinowych w Szczyrku udostępniając dodatkowo rachunek bankowy Stowarzyszenia do rozliczeń z uczestnikami Konferencji.

2000 – 2004 r.

16 maja 2000 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ośrodka Politechnicznego w Bielsku-Białej, na którym wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia. Prezesem został dr Jan Wałach.

 • Zarząd dokonał udanej rejestracji Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz dostosował treść statutu Stowarzyszenia do konsekwencji wynikających z ustawowego usamodzielnienia się Uczelni, której wspieranie rozwoju jest zasadniczym celem Stowarzyszenia.
 • Wystosowano list otwarty do instytucji spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów promując Uczelnię i jej dokonania w regionie. Stowarzyszenie ufundowało łańcuch Prorektora ds. Dydaktycznych ATH.
 • Z myślą o studentach biorących udział w szkoleniach dla bezrobotnych Zarząd przekazywał do biblioteki Uczelni materiały szkoleniowe, które dodatkowo służyły pomocą studentom w przygotowaniu do egzaminów z rachunkowości przedsiębiorstw oraz wspierało metody samokształceniowe osób bezrobotnych.
 • Działania Zarządu przyczyniły się do zwiększenia Funduszu Statutowego, który na początku kadencji wynosił 16 339 zł, a na koniec kadencji wynosił 33 083 zł.

Współpraca z Kierownictwem Uczelni była jedną z ważkich czynników sprawczych ułatwiających realizację zadań statutowych.

2004 – 2009 r.

24 marca 2004 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju ATH w Bielsku-Białej, na którym wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Prezesem został dr Karol Węglarzy.

 • Nowy Zarząd Stowarzyszenia propagował w Radio Bielsko wizerunek Uczelni.

Stowarzyszenie

 • wzięło udział w wydaniu kalendarza "Pejzaże Bielskie", w którym promowana była Akademia Techniczno-Humanistyczna,
 • uzyskano 120 kalendarzy z przeznaczeniem na Międzynarodową Konferencje Naukową nt. Rentgenowskie Metody Badania Struktury Polimerów - XIPS 2004 z wykorzystaniem jako materiały konferencyjne.
 • podjęło współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku – działania polegały na udziale Stowarzyszenia w otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony zdrowia.

Ponadto:

 • Kontakt członków Zarządu z Drukarnią Cieszyńską oraz Wydawnictwami Naukowymi zaowocował pozyskaniem kilkudziesięciu książek o tematyce zbieżnej z kierunkami nauczania w ATH, a szczególnie na rzecz Wydziału Nauk o Zdrowiu. Wydawnictwa zapewniły znaczny upust (do 30%) przy zakupie książek przez naszą Uczelnię.
 • Przekazanie na konto bankowe ATH kwotę 25 000zł z przeznaczeniem na zakup książek niezbędnych do kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu.
 • Przygotowanie materiałów na szkolenie do zajęć praktycznych dla studentów z zakresu "Finansowo-organizacyjnych aspektów zarządzania biurem posła/senatora". Wspierając inicjatywę studentów uczelni, Zarząd włączył się i przekazał nieodpłatnie elektryczną maszynę do szycia i zestaw materiałów dydaktycznych do Państwowego Domu Dziecka w Mikuszowicach Śląskich.

2009 – 2013 r.

8 maja 2009 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju ATH w Bielsku-Białej wybrało nowy Zarząd.
Prezesem został mgr inż. Andrzej Kwaśny.
Nowe władze podjęły działania wokół rejestracji Stowarzyszenia jako Organizacji Pożytku Publicznego. Opracowano i zarejestrowano nowy Statut Stowarzyszenia.
Realizacja wspierania promocji ATH realizowana była poprzez:

 • działania zmierzające do integracji środowiska akademickiego tj. kontakt z absolwentami naszej Uczelni jako kontynuacja Spotkania Absolwentów, które miało miejsce w 2009 roku, wsparcie członków Stowarzyszenia w Koncercie Noworocznym Chóru ATH, współpraca z Festiwalem Kultury i Gier GROJKON, zapewnienie nagród w konkursie na najlepszych studentów ATH

Inne działania:

 • działania na rzecz osób starszych poprzez udział członków Stowarzyszenia w projekcie Polska Cyfrowa Równych Szans.

Efektami są m.in.:

 • tworzenie kontaktów z ludźmi starszymi w wieku 60+,
 • udostępnianie laptopa i internetu na indywidualne spotkania ze starszymi osobami
 • prowadzenie indywidualnych zajęć przez Latarnika Polski Cyfrowej w zakresie wzbudzania ciekawości i zainteresowania możliwościami jakie daje internet.
 • działania na rzecz wspierania czytelnictwa u dzieci: członkowie Stowarzyszenia przekazali 200 egz. książek wraz z innymi materiałami rozwijającymi zainteresowania dzieci w wieku 9-19 lat do Domu Dziecka przy ul. Lompy w Bielsku-Białej.
 • działania wspomagające społeczności lokalne tj. wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku poprzez utworzenie subkonta na rachunku bankowym Stowarzyszenia dla Uniwersytetu i jego prowadzenie celem umożliwienia bezpiecznego ulokowania zebranych składek członkowskich osób będących jego członkami.

2013 r.

20 września 2013 r. odbył się I Piknik Absolwentów, w którym udział wzięło prawie 100 osób – zarówno grupa najstarszych absolwentów – z roczników 70. i 80., ale także tych „najświeższych” – z roku 2012 i 2013. W przyszłości Stowarzyszenie planuje zorganizować kontynuację wydarzenia z udziałem nie tylko absolwentów, ale też sympatyków i przyjaciół Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

21 czerwca 2013 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju ATH w Bielsku-Białej wybrało nowy Zarząd.
Prezesem ponownie został mgr inż. Andrzej Kwaśny.
W planach jest przekształcenie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju ATH w Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków.
20 września 2013 – Piknik Absolwentów!

2014 r.

W 2014 r. członkowie Stowarzyszenia podjęli kwestię wprowadzenia zmian do statutu Stowarzyszenia, w tym m.in.:

 • dołożenia zapisu dot. zmiany nazwy Stowarzyszenia, która nawiązuje do połącznia absolwentów i sympatyków Akademii Techniczno-Humanistycznej z dotychczasową formą Stowarzyszenia,
 • dołożenia propozycji kilku punktów do Statutu, które poszerzają działalność Stowarzyszenia przede wszystkim o działania związane z integracją środowiska absolwentów i sympatyków.

Projekt Statutu wraz z nieznacznymi zmianami i informacją dot. przemianowania Stowarzyszania na Rzecz Rozwoju ATH został rozesłany do członków Stowarzyszenia z prośbą o uwagi lub akceptację zaproponowanych zmian.

W lutym 2014 r., po podjęciu pozytywnej decyzji przez Zarząd, Stowarzyszenie przystąpiło do Konkursu w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich:  wniosek pt. „Budowanie społeczeństwa obywatelskiego – wyzwania dnia codziennego” przeszedł pozytywnie ocenę formalną  i merytoryczną, jednak nie uzyskał dofinansowania ze względu na zbyt dużą ilość wniosków zatwierdzonych do realizacji.

2015 r.

1 października 2015 r. odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia, podczas którego  zatwierdzone zostały zmiany w Statucie Stowarzyszenia oraz zmiana jego nazwy.

W styczniu 2015 r. Stowarzyszenie przystąpiło do Konkursów w ramach Narodowego Centrum Kultury i programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO):

 • wniosek projektowy pn.: „Językowe zabawy kulinarne” w ramach Narodowego Centrum Kultury: „Ojczysty – dodaj do ulubionych”,
 • zmodyfikowany wniosek projektowy pn. „Budowanie społeczeństwa obywatelskiego – wyzwania dnia codziennego” w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).
Pomimo bardzo pozytywnej oceny przez ekspertów wniosków projektowych, ze względu na olbrzymią konkurencję wnioski Stowarzyszenia nie uzyskały dofinansowania.

8 października 2015 r.

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej zatwierdził zmianę nazwy i Statutu powołując  Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

 
Kontakt: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 

Fundatorzy insygniów


Podczas inauguracji roku akademickiego w 9 października 2002 r. młoda Akademia Techniczno-Humanistyczna otrzymała insygnia jej niezależności i samodzielności, podarowane przez zaprzyjaźnione z nią osoby i instytucje:
 • Mucet Rektora ATH od Rektora Politechniki Łódzkiej
 • Łańcucha Rektora ATH od Prezydenta Bielska-Białej
 • Berło Rektora ATH od Władysława Mysłowskiego, firma Marbet
 • Łańcuch Prorektora ds. Nauki i Spraw Ogólnych od Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej
 • Łańcuch Prorektora ds. Dydaktycznych od Bielskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki
 • Łańcuch Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki od Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Warta”
 • Łańcuch Dziekana Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska od Fabryki Lin „Bezalin”
 • Łańcuch Dziekana Wydziału Zarządzania i Informatyki od Przedsiębiorstwa „Komes”
 • Łańcuch Dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego od Radia Bielsko
 • Sztandar ATH od koncernu Fiat Auto Poland
 

Zasłużeni dla ATH

„Zasłużony dla Akademii Techniczno-Humanistycznej” – Senat ATH zgodnie ze statutem uczelnianym przyznaje rokrocznie odznaczenie dla osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju, przysporzyły jej dobrego imienia lub chwały. Tytuł jest nadawany od 2004r., dotychczasowo uhonorowano:


Imię i nazwisko, instytucja Data
prof. dr hab. inż. Jan Krysiński
Czterokrotny Rektor Politechniki Łódzkiej, pięciokrotnie uhonorowany tytułem doktora honoris causa w tym ATH. Odznaczony Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, francuską Legią Honorową i Orderem Palm Akademickich. Specjalista min. w dziedzinie energii odnawialnej. Jeden z inicjatorów idei usamodzielnienia się Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej.
2004
prof. dr hab. inż. Józef Mayer
Rektor Politechniki Łódzkiej , wielokrotnie uhonorowany odznaczeniami państwowymi min. Orderem Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasług, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W znacznym stopniu przyczynił się do usamodzielnienia się Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej.
 2004
dr Jan Wałach
Wicewojewoda bielski, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju ATH, społecznik, orędownik usamodzielnienia Filii PŁ w Bielsku-Białej.
 2004
prof. dr hab. inż. Przemysław Wasilewski
Pierwszy Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Filii. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasług, Medalem Edukacji Narodowej oraz honorową odznaką woj. bielskiego. Współtwórca Instytutu Technologiczno-Samochodowego.
 2004
prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Włochowicz
Od początku związany z bielską uczelnią, organizator Instytutu Włókiennictwa, Prorektor Filii Politechniki Łódzkiej, członek wielu instytucji, organizacji o charakterze naukowym, społecznym i międzynarodowym, min. Komitetu Nauk o Materiałach PAN; Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.
 2004
Przedsiębiorstwo Fiat Auto Poland   2005
Politechnika Łódzka   2006
Politechnika Śląska w Gliwicach   2006
Uniwersytet Jagielloński  2006
Ks. Bp. Tadeusz Rakoczy
Biskup diecezji bielsko-żywieckiej od 1978r. pracował w Rzymie, organizował Polską Sekcję Sekretariatu Stanu. W 1992 został ordynariuszem nowo tworzonej diecezji, orędownik utworzenia ATH.
 2006
Ks. Bp. Paweł Anwailer
biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangielicko-Augsburskiego, poeta, społecznik. W latach 1988-1991 Przewodniczący Komisji Młodzieży Polskiej Rady Ekumenicznej, publicysta kilku czasopism.
 2006
Ks. prof. Tadeusz Borutka
Dyrektor Instytutu Teologicznego w Bielsku-Białej, diecezjalny duszpasterz prawników i samorządowców. Redaktor naczelny czasopisma "Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne".
 2006
Grażyna Staniszewska
Polityk, działacz społeczny, uczestniczka obrad okrągłego stołu. Posłanka i senator Parlamentu RP, posłanka Parlamentu Europejskiego, propagator wielu akcji o charakterze społecznym i rodzinnym.
 2006
Marcin Tyrna
Polityk, senator III i IV kadencji Senatu RP, wicemarszałek Senatu. Przewodniczący Zarządu Regionu związku zawodowego "Solidarność".
 2006
Stanisław Szwed
Polityk, poseł na Sejm RP, w latach 2002-2005 wiceprzewodniczący Zarządu Regionu związku Zawodowego "Solidarność".
 2006
Antoni Kobielusz
Prezydent Bielska-Białej, wicewojewoda bielski, działacz społeczny min. członek Ochotniczej Straży Pożarnej.
 2006
prof. dr hab. inż. Józef Matuszek
Prorektor ATH w latach 2001-2005, w 2001r. otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu w Żylinie. Uczestniczył w pracach przygotowujących utworzenie bielskiej Akademii, redaktor kilku pism naukowych. Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasług za działalność naukowo-dydaktyczną.
 2007
Jacek Krywult
Prezydenta Miasta Bielska-Białej, samorządowiec, po raz pierwszy wybrany na Prezydenta jako kandydat niezależny w 1981, odwołany w stanie wojennym. Jest członkiem prezydium Krajowej Izby Gospodarczej oraz Członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej.
 2007
dr hab. inż. Mieczysław S. Machnio, prof. ATH
Prorektor ATH w latach 2001-2005, zastępca przewodniczącego Rady Naukowej OBR „Belmatex”. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem „Zasłużony dla Województwa Bielskiego”. (odznaka pośmiertna)
 2007
Akademia Ekonomiczna w Katowicach  2007
Koncern Samochodowy Volkswagen  2007
prof. dr hab. inż. Marek Trombski
Rektor ATH w latach 2001-2008, następnie Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Wojewoda bielski 1994-1997, wiceprezes zarządu głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Odznaczony min. Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderem Odrodzenia Polski.
 2008
mgr Józef Cegielski
Kanclerz ATH, założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej, szerokie kontakty z władzami samorządowymi, z sektorem gospodarczym, wykorzystuje do pozyskiwania partnerów współpracujących z ATH. Samorządowiec, min. Był przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Szczyrk, przewodniczącym Komisji Oświaty i Kultury w Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej. Odznaczony, Krzyżem Kawalerskim OOP, Brązowym Krzyżem Zasługi za udział w akcji ratowania kopalni, Srebrnym Krzyżem Zasługi za wieloletnią pracę w Związku Harcerstwa Polskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
 2008
prof. Harry Rayners
Pracenaukową rozpoczął na Katolickim Uniwersytecie Leven w Belgii. Jest autorem ponad 100 publikacji, współpracuje z wieloma uniwersytetami w Europie w tym z ATH. W 1999r. został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej.
 2008
Wanda Then
Dziennikarz, pracownik i współpracownik wielu redakcji min. Dziennika Zachodniego", przekształconego w "Polska The Times Dziennik Zachodni" a wcześniej pism branżowych, w kręgu szczególnych zainteresowań pozostaje jednak od lat kultura, nauka, sprawy samorządowe i społeczne.
 2008
Bielskie Centrum Kultury  2008
Mirosława Nykiel
Polityk, poseł, senator, nauczyciel j. polskiego, dział związkowy. Organizatorka i działaczka wielu ruchów społecznych min. Beskidzka Inicjatywa Lokalna, Akademia Przedsiębiorczości i Sukcesu, Bielskie i Beskidzkie Ścieżki Sukcesu.
 2009
Andrzej Płonka
Starosta Bielski, propagator i organizator wielu imprez o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym. Uhonorowany Orderem "Serce dla Serca" przyznawanym przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.
 2009
prof. dr hab. inż. Jan Szadkowski
Prorektor Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej w latach 1978-1981, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Edukacji Narodowej.
 2009
dr hab. inż. Ewa Benko, prof. ATH
Prorektor ATH w latach 2005-2006, kierownik Zakładu Kompozytów i Nanotechnologii w Instytucie Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych na Wydziale Nauk o Materiałach Środowisku ATH (odznaka pośmiertna).
 2009
prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek
Premier RP w latach 1997-2001, poseł, eurodeputowany, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Doktor honoris causa uczelni krajowych i zagranicznych, wielokrotnie odznaczany i nagradzany, medalami wyróżnieniami państwowymi i społecznymi.
 2010
prof. dr hab. inż. Jan Wajand
Od lat 70 związany z Filią Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej i bielskim przemysłem, piastował szereg funkcji uczelnianych min. Dyrektor Instytutu Technologiczno-Samochodowego, Dziekan wydziału Budowy Maszyn Filii PŁ w Bielsku-Białej, następnie kierownik Katedry Cieplnych Maszyn Tłokowych. W 1991r. wybrany na prezydenta Międzynarodowej Federacji Rzeczoznawców Samochodowych. Odznaczony min. Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski Oficerskim i Kawalerskim, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
 2010
Mariusz Handzlik
Dyplomata, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany medalami i nagrodami polskimi i międzynarodowymi min. Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polskim, Medalem Publicznej Służby (USA), Wielki Oficer Orderu Zasług - (Portugalia), zginął w katastrofie samolotu w Smoleńsku (odznaka pośmiertna).
 2010
Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp z o.o. w Bielsku-Białej  2010
dr Ludwik Ogiński
Długoletni pracownik ATH a wcześniej FPŁ, zaangażowany w pozyskanie dla uczelni dotacji dydaktycznej, działacz Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność", wieloletnia społeczna praca związana z analizą i monitorowaniem finansów wydziału i uczelni.
 2011
Franciszek Dzida
Reżyser, scenarzysta, plastyk założyciel Amatorskiego Klubu Filmowego "Klaps", fotograf uczelniany. Pomysłodawca i twórca akademickiej galerii 3-2-0. Pierwowzór głównej postaci filmu "Amator" w reż. K. Kieślowskiego.
 2011
prof. dr inż. Eugeniusz Ratajczyk
Dziekan Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w latach 1996-2002. Kierownik Zakładu Metrologii i Inżynierii Jakości, członek Rady Naukowej Ministerstwa Nauki i In - Komisja Badań na rzecz Rozwoju Gospodarki. Przewodniczący Komitetu Naukowego cyklicznych konferencji międzynarodowych organizowanych w Bielsku-Białej.
 2011
Andrzej Graboś
Prezes zarządu Polmotors Sp z o.o. w Bielsku-Białej, inicjator i fundator nagród w konkursach na projekty studenckie i prace dyplomowe, dzięki wieloletniej współpracy studenci mają możliwość odbywania praktyk zawodowych.
 2011
Antoni Szlagor
Nauczyciel, przedsiębiorca, samorządowiec, burmistrz miasta Żywiec, absolwent AGH i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.
 2011
Szpital Ogólny im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej  2011
Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystra  2011
Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej
Odznakę odebrał dr Jan Borowski założyciel i dyrygent chóru akademickiego ATH.
 2012
Rekord Systemy informatyczne Bielsko-Biała
Odznakę odebrał Janusz Szymura założyciel i prezes spółki.
 2012
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
Odznakę odebrała Przewodnicząca Okręgowej Rady BOIPiP Małgorzata Szwed
 2012
Dom Opieki "Samarytanin" w Bielsku-Białej
Odznakę odebrał dyrektor Zygmunt Jaksz
 2012
prof. dr hab. Maciej Hajduga  2013
prof. dr hab. Stanisław Wojciech  2013
dr Ludwik Hejny  2013
Bogdan Kocurek
Dyrektor Książnicy Beskidzkiej 
 2013
Ryszard Odrzywołek
Dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego
 2013
Firma PRO Spółka z o.o. z Bielska - Białej  2013
prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska
Studiowała na Wydziale Włókienniczym i w 1978 roku otrzymała dyplom magistra inżyniera. W 1982 roku uzyskała stopień doktora a 1992 roku stopień doktora habilitowanego. Od 1996 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Łódzkiej. Jej specjalizacja naukowa to struktura wyrobów włókienniczych, metrologia włókiennicza i technologia wyrobów nietkanych. 
 2014
prof. dr hab. Jan Żarnowiec
Prof. dr hab. Jan Żarnowiec - w kadencji 2005-2008 pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki Wydziału NoMIŚ i równocześnie był przewodniczącym wydziałowej Komisji Nauki i Rozwoju. Jego dorobek naukowy obejmuje łącznie 223 opracowania (w tym m.in. 8 książek i monografii, 40 rozdziałów w pracach zbiorowych i monografiach, 62 artykuły naukowe, 1 podręcznik i 2 skrypty akademickie). Otrzymał następujące nagrody i wyróżnienia za działalność naukową: (1) nagrodę indywidualną MENiS za pracę habilitacyjną – 2002r.; (2) wyróżnienie nadane Uchwałą Sesji Plenarnej Wydziału Nauk Biologicznych PAN za książkę Cenzus Catalogue of Polish Mosses – 2004r.; (3) list gratulacyjny Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za znaczący udział w pracach, których efektem jest 4-tomowa publikacja naukowa Studium różnorodności biologicznej Rośliny zarodnikowe w zbiorowiskach leśnych Białowieskiego Parku Narodowego. Za działalność naukową był sześciokrotnie wyróżniany nagrodami Rektora ATH. W 2004 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
 2015
prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Rabiej
Prof. ATH dr inż. Stanisław Rabiej - Od roku 2005 do dnia dzisiejszego pełni funkcję Kierownika Zakładu Fizyki i Badań Strukturalnych w Instytucie Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych. Jest członkiem senatu ATH w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016. W kadencji 2008-2012 należał do Senackiej Komisji Nagród a w kadencji 2012-2016 do Senackiej Komisji Nauki. Pełni funkcję Prodziekana ds. Nauki Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska (poprzednio Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku) w kadencji 2008-2012 oraz 2012-2016.
Jest autorem bądź współautorem 85 publikacji w tym 3 monografii, 56 artykułów z listy filadelfijskiej oraz 26 artykułów spoza tej listy. Brał udział w 44 międzynarodowych i 18 krajowych konferencjach naukowych. Uczestniczył w 8 grantach naukowych w tym 2 międzynarodowych.
 2015
mgr Maciej Gradowski
Mgr Maciej Gradowski - pracuje od 01.10.1974 roku. W latach 1989-2012 pełnił funkcje kierownika SWFiS. Uczestniczył w obradach Senatu oraz w Komisji ds. Jakości Kształcenia. Wielokrotnie pełnił funkcję vice Prezesa AZS ds. sportowych. Był organizatorem i prowadzącym wielu obozów sportowo – rekreacyjnych dla studentów. Trener siatkówki mężczyzn i kobiet – wywalczył 3-krotnie Akademickie Mistrzostwo Śląska Mężczyzn. Odznaczenia, jakie uzyskał to: „Zasłużony dla Województwa Bielskiego”, „Srebrny Krzyż Zasługi”, „Srebrna Odznaka Polskiego Związku Piłki Siatkowej”, „Złota Odznaka AZS”, brązowa odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” oraz srebrna odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”.
 2015
mgr Andrzej Hebda
Mgr Andrzej Hebda - przez 3 kadencje pełnił funkcje Prezesa AZS, był działaczem Zarządu Środowiskowego AZS Katowice i Zarządu Głównego AZS w Warszawie. Trener sekcji uczelnianych: koszykówki, piłki nożnej oraz piłki nożnej halowej, startujących w rozgrywkach Akademickich Mistrzostwach Śląska i Akademickich Mistrzostwach Polski. Odznaczenia, jakie uzyskał to: „Zasłużony dla Województwa Bielskiego”, „Zasłużony dla Województwa Katowickiego”, „Brązowy Krzyż Zasługi”, „Srebrna Odznaka Polskiego Związku Piłki Siatkowej”, „Złota Odznaka AZS”, brązowa odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, srebrna odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” oraz „Nagroda im. Eugeniusza Piaseckiego dla Wyróżniających się Nauczycieli Wychowania Fizycznego i trenerów AZS”.
 2015
Gmina Wilkowice  2015
Generał Edward Gruszka
Generał Edward Gruszka - 15 sierpnia 2013 roku wyznaczony na Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Popiera działania Uczelni prowadzące do zamiany nieruchomości gruntowych w sposób umożliwiający dostęp Przychodni do drogi gminnej i jej rozbudowę o pomieszczenia RTG i fizykoterapii oraz przygotowanie terenu pod budowę nowej Sali gimnastycznej dla studentów ATH. Przyczynił się do pozyskania z podległych mu Regionalnych Baz Logistycznych sprzętów niezbędnych Uczelni do szybkiego i skutecznego bieżącego utrzymywania terenu campusu.
 2015
prof. ATH dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski
Po utworzeniu w 2015 roku Wydziału Nauk o Zdrowiu w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej podjął pracę dydaktyczną na kierunku Pielęgniarstwo, a następnie kierunku Ratownictwo medyczne. Od 2009 roku pełnił funkcję kierownika katedry Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego. Dzięki swojemu bogatemu dorobkowi naukowemu był promotorem przewodów doktorskich oraz recenzentem prac licencjackich i magisterskich na Wydziale, a także organizatorem Konferencji Naukowych o międzynarodowym zasięgu.
 2016
mgr Irena Puzoń
Brała udział w organizowaniu Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, na którym to podjęła pracę w charakterze wykładowcy na kierunku Pielęgniarstwo a następnie kierunku Ratownictwo medyczne. Z ogromnym zaangażowaniem prowadziła ćwiczenia z zakresu Podstaw pielęgniarstwa oraz Podstawowych zabiegów w ratownictwie medycznym. Była opiekunem studenckich prac dyplomowych licencjackich.
 2016
Lucyna Wilczyńska
Pracowała w Akademii Techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej od 1993 roku, a od 2016 w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu. Pani Lucyna Wilczyńska w trakcie swojej działalności zawodowej prowadziła dokumentację administracją dotyczącą spraw finansowych, a przede wszystkim badań naukowych nauczycieli akademickich Wydziału. Ze względu na wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych była wielokrotnie wyróżniania nagrodami Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej.
 2016
mgr inż. Jacek Zieliński
Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej, z którym Wydział Budowy Maszyn i Informatyki współpracuje od wielu lat. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Pana Dyrektora powstał przyjazny klimat współpracy między Wydziałem, a Zespołem Szkół oraz został ukształtowany wśród uczniów i nauczycieli bardzo pozytywny wizerunek Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, na którym warto studiować i zdobywać dyplom inżyniera.
 2016
Maria Trzopek
Pracowała w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej od 20 sierpnia 1990 roku. W tym czasie organizowała Biuro Rektora i przez wiele lat profesjonalnie, z wielkim poświęceniem i dbałością o dobre imię Akademii prowadziła je jednoosobowo. Od sierpnia 2010 roku pracowała w bibliotece Akademii.
 2016
prof. dr hab. inż. Jan Suschka
Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Był twórcą kierunku Inżynieria Środowiska. Dzięki jego zabiegom z ówczesnego Wydziału Włókiennictwa i Ochrony środowiska, wyodrębniony został Zakład Ochrony Środowiska, który następnie przekształcił się w Instytut. Pan Profesor pełnił funkcję pierwszego Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska. Dzięki jego pozycji naukowej Instytut realizował liczne projekty naukowe, m.in. w latach 2011-2014 realizował projekt pt.: „Nowe kierunki efektywnych rozwiązań w procesach gospodarki osadami ściekowymi” w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej. Jako uznany autorytet naukowy był członkiem licznych komisji, rad naukowych i redakcyjnych. Laureat wielu nagród i wyróżnień m.in.: Nagrody NOT za „Opracowanie i wdrożenie metody biologicznego oczyszczania ścieków z produkcji żywic fenolowych” (1970) oraz Nagrody II stopnia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych za zrealizowany projekt biologiczny oczyszczalni ścieków z produkcji kaprolaktamu w Tarnowie (1971). Został wyróżniony wieloma nagrodami rektorskimi oraz odznaczony liczymy odznaczeniami państwowymi.
 2016
Sabina Muras
Przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora administracyjnego Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Od początku powołania Akademii Techniczno-Humanistycznej była bardzo życzliwie ustosunkowana do naszej uczelni. Wielokrotne wspierał ATH w organizacji różnych uroczystości i imprez okolicznościowych, czym podnosiła rangę tych wydarzeń.
 2016
prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik
Profesor nauk ekonomicznych zakresie nauk o zarządzaniu. Przez dwie kadencje, na przestrzeni lat 2008-2016, pełnił funkcję Rektora ATH. Wcześniej, w latach 2001-2008, był pierwszym Dziekanem Wydziału Zarzadzania i Informatyki. Od roku 1994 jest kierownikiem Katedry Zarzadzania. W dorobku naukowo-badawczym Profesora Barcika jest blisko 320 pozycji, w tym: 33 książki, 85 artykułów w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, 95 prac w materiałach konferencyjnych. Ponadto Profesor jest autorem 2 skryptów dydaktycznych. Jest członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji naukowych, m. in.: European Association for International Education, The International Society of Logistics, Polskiego Towarzystwa Logistycznego, Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego oraz honorowym członkiem Business Center Club i Regionalnej Izby gospodarczej w Katowicach. Został odznaczony i wyróżniony wcielona odznaczeniami i nagrodami państwowymi.
 2016

dr Maciej Bujakowski

Doktorzy Honoris Causa


jkrysinski.jpg Prof. dr hab. inż. Jan Krysiński
Na mocy uchwały Senatu ATH z 18 maja 2005r. nadano tytuł Doktora Honoris Causa. Dwukrotnie pełnił funkcje Rektora Politechniki Łódzkiej, wcześniej Dziekan Wydziału Mechanicznego oraz Dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PŁ. Pracę naukową poświęcił min. silnikom turbospalniowym, napędom mikroturbinowym oraz łożyskowaniu gazowemu, wykorzystaniu energii geotermalnej. Autor wielu prac naukowych i popularnonaukowych. Uhonorowany tytułem doktora honoris causa uniwersytetu of Strathclyde w Glasgow i Jean Mulin Lyon 3 oraz Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Petersburgu. Odznaczony wieloma medalami i nagrodami państwowymi i uczelnianymi. W znacznej mierze przyczynił się do usamodzielnienia Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej.
Biografia >
 
awekenman.jpg Prof. dr inż. Albert Weckenmann
Na mocy uchwały Senatu ATH z 27 stycznia 2006r. nadano tytuł Doktora Honoris Causa. Kariera naukowa prof. A. Weckenamnna rozpoczęła się od objęcia stanowiska profesora na Wojskowym Uniwersytecie w Hamburgu. Następnie został kierownikiem Katedry Zarządzania Jakością i Metrologii w Technikach Wytwarzania w University Erlang – Nürnberg. Autor i współautor wielu prac, książek, opracowań monograficznych, publikacji na temat rozwoju nowoczesnych metod i systemów pomiarowych. W Polsce jest stałym członkiem komitetu Naukowego Konferencji „Współrzędnościowa Technika Pomiarowa”, której współorganizatorem jest ATH.
Biografia >
 
jmayer.jpg Prof. dr hab. inż. Józef Mayer
Na mocy uchwały Senatu ATH z 27 stycznia 2006r. nadano tytuł Doktora Honoris Causa. „[…] jest uznanym autorytetem z obszaru chemii radiacyjnej w Polce i poza jej granicami. Wymiernym dowodem tej działalności są nadane Mu doktoraty honorowe University of Strathclyde Glasgow w 1998r. i w 1999r. University of Abertay – Dundee. [...] Za działalność naukową i dydaktyczną Profesor był odznaczony i wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 2002r., Złotym Krzyżem Zasług 1983r., Medalem Komisji Edukacji Narodowej 1996r. [...] Prof. dr hab. J. Mayer, jako rektor Politechniki Łódzkiej, walnie przyczyniła się do przekształcenia Filii PŁ w Bielsku-Białej w samodzielną uczelnię – Akademię Techniczno-Humanistyczną, co miało miejsce w 2001r.” – z laudacji, prof. dr hab. inż. Andrzeja Włochowicza.
Biografia >
 
trakoczy.jpg Ks. Bp Tadeusz Rakoczy
Na mocy uchwały Senatu ATH z 17 kwietnia 2009r. nadano tytuł Doktora Honoris Causa. Profesor ATH dr hab. inż. Ryszard Barcik Rektor Akademii Techniczno-Humanistyczynej w słowie wstępnym w publikacji wydanej na tą okazje min. tak uzasadniał nadanie tytułu: „Zasługi Jego Ekscelencji ks. bp. Tadeusza Rakoczego dla Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej sięgają roku 2000, kiedy prowadzone były intensywne starania bielskiego środowiska akademickiego zmierzającego do utworzenia w Bielsku-Białej pierwszej samodzielnej uczelni publicznej, która nadałaby Bielsku-Białej status miasta akademickiego. Wówczas zdecydowany i wyraźny głos poparcia Jego Ekscelencji ks. bp. Tadeusza Rakoczego znacząco wpłynął na późniejsze decyzje władz państwowych o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej."
Biografia >
 
Prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz
Na mocy uchwały Senatu ATH z 10 maja 2011r. nadano tytuł Doktora Honoris Causa. W sferze zainteresowań naukowych prof. J. Merkisza znajduje się między innymi konstrukcja i eksploatacja silników spalinowych, ekologia transportu, diagnostyka pokładowa, rejestracja kolizji. Za swą pracę został wyróżniony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Osoba prof. J. Merkisza jest dobrze znana bielskiemu środowisku akademickiemu, jest recenzentem wielu prac.
Biografia >
 
Prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz
Na mocy uchwały Senatu ATH z 10 maja 2011r. nadano tytuł Doktora Honoris Causa. W sferze zainteresowań naukowych prof. J. Merkisza znajduje się między innymi konstrukcja i eksploatacja silników spalinowych, ekologia transportu, diagnostyka pokładowa, rejestracja kolizji. Za swą pracę został wyróżniony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Osoba prof. J. Merkisza jest dobrze znana bielskiemu środowisku akademickiemu, jest recenzentem wielu prac.
Biografia >
 
 

Składy Komisji Senackich

Komisja ds. Studenckich i Kształcenia
Przewodniczący
 • prof. ATH dr hab. inż. Tomasz Knefel – WBMiI
Członkowie:
 • dr inż. Monika Rom – WIMBiŚ
 • dr inż. Beata Bieńkowska – WZiT
 • dr Przemysław Brom – WHS
 • dr Agnieszka Turbiarz – WNoZ
 • Michał Brzozowski – student
Komisja ds. Kadry, Nagród i Odznaczeń
Przewodniczący
 • dr hab. Maria Korusiewicz – WHS
Członkowie:
 • prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Harlecki – WBMiI
 • prof. ATH dr hab. inż Ryszard Fryczkowski – WIMBiS
 • prof. ATH dr hab. Mirosław Dzień – WZiT
 • prof. ATH dr hab. Dariusz Maciejewski – WNoZ
 • prof. ATH dr hab. inż. Jerzy Madej
 • mgr inż. Krzysztof Bogusławski
 • Piotr Sadowski – student
 • Kierownik Działu Kadr
Komisja ds. Nauki
Przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Józef Matuszek – WBMiI
Członkowie:
 • prof. ATH dr hab. Alicja Machnicka – WIMBiŚ
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik – WZiT
 • prof. ATH dr hab. Ernest Zawada –WHS
 • dr Wioletta Pollok – Waksmańska - WNoZ
 • Marcin Kołodziej – student
Komisja ds. Finansów
Przewodniczący
 • prof. ATH dr hab. inż. Józef Myrczek- WIMBiŚ
Członkowie:
 • prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski- WBMiI
 • prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Maczyński - WZiT
 • prof. ATH dr hab. Marek Bernacki – WHS
 • prof. ATH dr hab. n. med. Rafał Bobiński – WNoZ
 • Tomasz Rozumek – student
 • Kwestor
 • Kanclerz

Senat Akademii Techniczno-Humanistycznej


SKŁAD SENATU ATH w KADENCJI 2016-2020
40 członków

Rektor ATH
 1. Prof. dr hab. Jarosław Janicki
Prorektorzy ATH
 2. Prof. dr hab. n. t. Iwona Adamiec-Wójcik
 3. Prof. ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk
 (razem 3)

WBMiI 
 (dziekan, 6 profesorów, 1 nauczyciel, 2 studenci, 1 doktorant --- razem 11)
 4. Prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski
 5. Prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Harlecki
 6. Prof. dr hab. inż. Jacek Stadnicki
 7. Prof. dr hab. inż. Józef Matuszek
 8. Prof. ATH dr hab. inż. Dorota Pawlus
 9. Prof. ATH dr hab. Tomasz Knefel
 10. Prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński
 11. Dr inż. Paweł Fałat
 12. Tomasz Rozumek - student
 13. Marcin Kołodziej - student
 14. Paweł Rosner - doktorant

WIMBiŚ 
 (dziekan, 3 profesorów, 1 nauczyciel, 1 student --- razem 6)
 15. Prof. ATH dr hab. inż. Janusz Juraszek
 16. Prof. ATH dr hab. inż. Ryszard Fryczkowski
 17. Prof. ATH dr hab. Alicja Machnicka
 18. Prof. ATH dr hab. inż. Józef Myrczek
 19. Dr Monika Rom
 20. Aleksandra Lach - studentka

WZiT 
 (dziekan, 2 profesorów, 1 inni nauczyciele, 1 student --- razem 5)
 21. Prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Maczyński
 22. Prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik
 23. Prof. ATH dr hab. Mirosław Dzień
 24. Dr inż. Beata Bieńkowska
 25. Michał Brzozowski - student

WH-S
 (dziekan, 4 profesorów, 1 inni nauczyciele, 1 student --- razem 7)
 26. Prof. ATH dr hab. Marek Bernacki
 27. Prof. ATH dr hab. Izabela Bieńkowska
 28. Dr hab. Lubomir Hampl
 29. Dr hab. Maria Korusiewicz
 30. Prof. ATH dr hab. Ernest Zawada
 31. Dr Przemysław Brom
 32. Klaudia Nikiel - studentka

WNoZ
 (dziekan, 1 profesorów, 1 inni nauczyciele, 1 student --- razem 4)
 33. Prof. ATH dr hab. n.med. Rafał Bobiński
 34. Prof. ATH dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski
 35. Dr n. o zdr. Wioletta Pollok-Waksmańska
 36. Weronika Dutka - studentka

Przewodniczący Samorządu Studenckiego
 (__ 1)
 1.

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 (razem 2)
 2. Dr Maciej Bujakowski
 3. Mgr Ewa Sobiecka

Przedstawiciel SJO oraz SWFiS
 (__ 1)
 4. Mgr Janusz Cyran
   
 

Dziekani i Prodziekani

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki


prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski
Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki
 

prof. dr hab. inż. Jacek Stadnicki 
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki 

   dr inż. Jacek Rysiński 
Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki
 

dr inż. Dariusz Więcek 
Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki
 
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska


prof. ATH dr hab. inż. Janusz Juraszek
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
 

prof. ATH dr hab. inż. Klaudiusz Grübel
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

dr inż. Monika Rom 
Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
 

dr inż. Lucyna Przywara
Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
 
Wydział Zarządzania i Transportu


prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Maczyński
Dziekan Wydziału Zarządzania i Transportu
 

    prof. ATH dr hab. inż. Krzysztof Brzozowski
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania i Transportu

prof. ATH dr hab. Mirosław Dzień
Prodziekan ds. Studenckich
i Kształcenia Wydziału Zarządzania i Transportu
 

dr inż. Mariusz Kubański
Prodziekan ds. Studenckich
i Kształcenia Wydziału Zarządzania i Transportu
 
Wydział Humanistyczno-Społeczny


prof. ATH dr hab. Marek Bernacki
Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego
 

dr Joanna Skibska
p.o. Prodziekana ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej Wydziału Humanistyczno-Społecznego  

dr Justyna Wojciechowska 
Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Humanistyczno-Społecznego
 

dr Robert Pysz
Prodziekan ds. Studenckich i Promocji Wydziału Humanistyczno-Społecznego
 
Wydział Nauk o Zdrowiu


prof. ATH dr hab. Rafał Bobiński
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
 
 
dr n. o zdr. Wioletta Pollok- Waksmańska 
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr n. o zdr. Agnieszka Turbiarz
Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu
 
 

Władze Rektorskie ATH


prof. dr hab. Jarosław Janicki
Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
 

 

prof. dr hab. n. t. Iwona Adamiec-Wójcik
Prorektor ds. Nauki i Finansów
 

 
prof. ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
 

 

Poczet Rektorów

Władze Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej:
 
gurbanczyk.jpg Prof. dr hab. Grzegorz Urbańczyk
Kierownik Filii Politechniki Łódzkiej – 1969-1970
pwasilewski.jpg Prof. dr hab. inż. Przemysław Wasilewski
Kierownik Filii Politechniki Łódzkiej – 1970-1972
Prorektor PŁ ds. Filii w Bielsku-Białej – 1972-1978
Prorektor PŁ ds. Filii w Bielsku-Białej – 1981-1987
Biografia >
jszadkowski.jpg Prof. dr hab. inż. Jan Szadkowski
Prorektor PŁ ds. Filii w Bielsku-Białej – 1978-1981
Biografia >
mtrombski.jpg Prof. dr hab. inż. Marek Trombski
Prorektor PŁ ds. Filii w Bielsku-Białej – 1987-1993
Prorektor PŁ ds. Filii w Bielsku-Białej – 1999-2001
Biografia >
awlochowicz.jpg Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Włochowicz
Prorektor PŁ ds. Filii w Bielsku-Białej – 1993-1999
Biografia >
 


Rektorzy Akademii Techniczno-Humanistycznej:
 
mtrombski2.jpg Prof. dr hab. inż. Marek Trombski (2001-2002; 2002-2005; 2005-2008)
Biografia >

2001-2002 – funkcja rektora w okresie przekształcenia uczelni została powierzona na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej.
2002-2005 - Prorektorzy: ds. nauki prof. dr hab. inż. Józef Matuszek, ds. prof. ATH dr hab. inż. Mieczysław Machnio
2005-2008 - Prorektorzy: ds. nauki i spraw ogólnych prof. dr hab. Emil Tokarz, ds. dydaktycznych prof. ATH dr hab. Ewa Benko (od września 2006r. prof. ATH dr hab. Henryk Klama
 
rbarcik.jpg Prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik (2008-2012; 2012-2016) 
Biografia >
 
Prorektorzy: ds. nauki i współpracy zewnętrznej prof. ATH dr hab. Jarosław Janicki, ds. organizacji i rozwoju prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Harlecki (od 2009 prof. ATH dr hab. inż. Jacek Kłosiński), ds. studenckich i kształcenia prof. ATH dr hab. Henryk Klama
 
  Prof. dr hab. Jarosław Janicki (2016-2020)
Biografia >
 
Prorektorzy: ds. nauki i finansów prof. dr hab. n. t. Iwona Adamiec-Wójcik, ds. studenckich i kształcenia prof. ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk
 
 
23 maj 2017
Przedstawiciele Fundacji „Dr Clown” w ATH

Dzięki uprzejmości prorektora ds. Studenckich i Kształcenia prof. ATH dr. hab. Czesława Ślusarczyka i prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Humanistyczno-Społecznego dr Justynie Wojciechowskiej w murach Akademii odbyła się niekonwencjonalna prelekcja z udziałem przedstawicieli Fundacja „Dr Clown”. Garderoba prowadzących spotkanie nawiązywała do nazwy organizacji, a właściwie ruchu lekarzy-klaunów któremu patronuje jego pomysłodawca amerykański lekarz, społecznik, aktor Patch Adams.

Czytaj dalej >
19 maj 2017
Siatkarze AZS ATH Bielsko-Biała Wicemistrzami Polski do lat 23

W dniach 28-30.04.2017 roku rozegrano finał rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski do lat 23 w Siatkówce Męskiej. Turniej z udziałem czterech najlepszych drużyn U-23 z Warszawy, Szczecina, Radomia i Bielska-Białej odbył się w Legionowie. W sobotę 29 kwietnia rozegrano półfinały w których Bielsko-Biała pokonało po bardzo zaciętym meczu Warszawę 3-2, a Radom bezproblemowo wygrał z Siatkarzami ze Szczecina 3-0.

Czytaj dalej >
18 maj 2017
A-TECH w czołówce zawodów robotycznych

W ostatnią sobotę, 13 maja, nasi Robotycy Paweł Furdygiel i Piotr Mysiak czyli team A-TECH stawili się na Międzynarodowych Zawodach Robotycznych European Robot Challenge w Opolu. We wspaniałym anturażu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego wystawili do konkurencj swoje monstra (i monsterka). 

Czytaj dalej >
17 maj 2017
Koło teatralne zaprasza na spektakl

Studenckie Koło Naukowo-Teatralne "KurtynA" zaprasza na spektakl autorstwa José Watanabe pt. "Antygona". Premiera odbędzie się na Dużej Scenie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej 18 maja, o godz. 19.00. Wstęp wolny.

Czytaj dalej >
11 maj 2017
Wykład Andrzeja Franaszka o Zbigniewie Herbercie

Zapraszam na spotkanie z dr. Andrzejem Franaszkiem, które odbędzie się w czwartek 18 maja br. o godz. 10.30-12.00 w sali L120 w ramach Akademickiego Forum Humanistycznego. Andrzej Franaszek jest znanym krytykiem literackim, wieloletnim redaktorem działu kulturalnego "Tygodnika Powszechnego", członkiem jury literackiej Nagrody Nike.

Czytaj dalej >