Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator:
ATH_Bielsko_Bialakonto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

info.ath.bielsko.pl
Portal informacyjny Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej
redaktor naczelny:
Małgorzata Skrzypek
tel. 33 8279372
mskrzypek@ath.bielsko.pl

Jedyna publiczna akademicka uczelnia na Podbeskidziu

WBMiI - mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ - inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, budownictwo, ochrona środowiska, włókiennictwo
WZiT - zarządzanie, transport, socjologia
WHS - filologia polska, filologia słowiańska, filologia angielska, filologia hiszpańska, pedagogika
WNoZ - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

awlochowicz.jpgProfesor Andrzej Włochowicz urodził się 4 lutego 1931 r. w Podlesiu, gm. Lelów, woj. kieleckie. Maturę uzyskał w 1949 r., kończąc liceum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. Studia wyższe pierwszego stopnia w zakresie towaroznawstwa włókienniczego ukończył w 1953 r. uzyskując tytuł inżyniera, nadany mu przez Wydział Włókienniczy Politechniki Łódzkiej. W 1955 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na tymże wydziale w zakresie metrologii włókienniczej.

Pracę zawodową Andrzej Włochowicz podjął 1 marca 1953 r. w łódzkim oddziale Instytutu Krajowych Włókien Naturalnych w Poznaniu, w charakterze st. asystenta. Od 1 października 1954 r. do 30 września 1957 r. A. Włochowicz pracował w Politechnice Łódzkiej jako asystent. W okresie od 1 października 1957 r. do 30 września 1964 r. pełnił w Politechnice Łódzkiej obowiązki starszego asystenta, zaś od 1 października 1964 r. do 30 listopada 1969 r. obowiązki adiunkta. 1 grudnia 1969 r. rozpoczął pracę jako docent w filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku- Białej na stanowisku prodziekana Wydziału Włókienniczego i dyrektora Instytutu Włókienniczego. Stopień dr n. t. nadała mu Rada Wydziału Włókienniczego PŁ 4 marca 1963 roku, zaś doktora habilitowanego 24 maja 1971 r. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1980 r., a tytuł profesora zwyczajnego w 1990 r.

Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku- Białej została powołana 1 czerwca 1969 r. W roku 1973 powstał w niej Instytut Włókienniczy, zorganizowany i wyposażony w nowoczesną aparaturę naukową przez doc. dr. hab. Andrzeja Włochowicza.

Zainteresowania naukowe prof. A. Włochowicza koncentrowały się, i ma to miejsce nadal, wokół struktury cząsteczkowej i nadcząsteczkowej włókien, tj. tzw. fizyki polimerów. Dowodem tego są książki, monografie, studia i rozprawy, publikacje krajowe i zagraniczne, patenty (36) oraz konferencje zasięgu międzynarodowym.

Dorobek piśmienniczy prof. A. Włochowicza jest znaczący i obejmuje: 2 skrypty, 4 książki, rozdziały w trzech książkach, oraz ponad 600 prac drukowanych w czasopismach zagranicznych (z listy filadelfijskiej - 250) i czasopismach krajowych oraz materiałach pokonferencyjnych (350). Powyższe prace są ściśle związane ze strukturą cząsteczkową i nadcząsteczkową polimerów włóknotwórczych i włókien.

Bardzo obszerna jest działalność prof. Włochowicza w zagranicznych i krajowych gremiach naukowych, zwłaszcza w komitetach PAN. Był przewodniczącym rad naukowych w Centrum Chemii Polimerów PAN, Instytucie Krajowych Włókien Naturalnych w Poznaniu, Beskidzkim Instytucie Tekstylnym, Instytucie Włókien Chemicznych w Łodzi, nadto członkiem rad naukowych w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Instytucie Inżynierii Materiałów Włókienniczych. Był również ekspertem w komisji ekspertów MEN, członkiem Rady Naukowej Instytutu Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie, członkiem Rady Społecznej PŁ (organ Rady Naukowej m. Łodzi), członkiem Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn przemysłu włókienniczego, członkiem Rady Naukowej Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Jedwabniczo-Dekoracyjnego w Łodzi, Rady Naukowej Instytutu Włókiennictwa w Łodzi, Rady Naukowej ośrodka badawczo-rozwojowego kauczuków i tworzyw winylowych w Oświęcimiu, Rady Naukowej Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego przemysłu artykułów technicznych i galanteryjnych w Łodzi; członkiem komisji metrologii PAN oddział w Katowicach, członkiem zespołu nauk technicznych Komisji Badań Podstawowych Sekcji inżynierii i technologii chemicznej i włókiennictwa KBN, członkiem Rady Naukowo-Technicznej przy ministrze przemysłu, członkiem komisji ekspertów MENiS, członkiem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, członkiem Komisji Nauk Chemicznych oddziału PAN w Katowicach, członkiem Komisji Analizy Polimerów PAN, członkiem Sekcji Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz Włókiennictwa Komitetu Badań Naukowych, członkiem Komisji Włókiennictwa oddziału PAN w Łodzi. Był także konsultantem w Izbie Wełny Gdynia i Instytucie Przemysłu Włókien Naturalnych w Poznaniu.

Poza stowarzyszeniami polskimi prof. A. Włochowicz jest członkiem American Institute of Physics Society of Rheology, American Chemical Society oraz British Textyle Institute. Jest on również członkiem zespołów redakcyjnych czasopism: Przegląd Włókienniczy Łódź, Journal of Natural Fibres Poznań, Polimery Warszawa, Fibres Textiles in Eastern Europe Łódź.

Profesor A. Włochowicz pełnił również odpowiedzialne funkcje w strukturze szkolnictwa wyższego: prodziekana Wydziału Inżynierii Włókienniczej od 1 września 1973 r. do 31 sierpnia 1987 r., od 1 grudnia 1990 r. do 30 września 1992 r., dziekana: od 1 października 1992 r. do 31 sierpnia 1993 r. i od 1 września 1990 r. do 31 sierpnia 2001 r., prorektora od 1 września 1993 r. do 31 sierpnia 1999 r.  W roku 1984 otrzymał za osiągnięcia naukowe nagrodę wojewody bielskiego.

Profesor Andrzej Włochowicz ma również znaczący wkład w kształcenie i rozwój kadry naukowej. Był promotorem 31 prac doktorskich oraz autorem wielu recenzji rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i wniosków o tytuł profesora. Ta ostatnia działal-ność ma ścisły związek z uczestnictwem A. Włochowicza w pracach (po raz trzeci) Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, działającej przy Prezesie Rady Ministrów.

Za swą działalność społeczną i zawodową prof. A. Włochowicz został odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi (1975), Krzyżem Ka¬walerskim Orderu Odrodzenia Polski (1982), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1996), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2001), medalem Komisji Edukacji Narodowej (1986), nadto: złotą odznaka honorowa NOT (1987), srebrną odznaką honorową NOT (1983), srebrną i złotą odznaką honorową SWP, złotą odznaką działacza ruchu wynalazczego woj. bielskiego, odznaką honorową miasta Łodzi, odznaką za zasługi dla województwa bielskiego, zasłużonego dla Politechniki Łódzkiej, złotą odznaką zasłużonego dla województwa katowickiego, medalem czterdziestolecia Polski Ludowej, medalem czterdziestolecia PŁ.

 
25 kwiecień 2017
Wystąpienia konferencyjne studenta kierunku budownictwo

Podczas IX Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL w Lublinie, która odbyła się w dniach 18-19 marca 2017 r. student Bartłomiej Bednarz z kierunku budownictwo wygłosił pod kierunkiem naukowym dra inż. Henryka Żelaznego referat pt. Badania wytrzymałościowe jesionu stosowanego do wykończeń pod kątem wykorzystania go na elementy konstrukcyjne. W obradach uczestniczyło ponad 600 naukowców z wszystkich ośrodków akademickich w Polsce.

Czytaj dalej >
24 kwiecień 2017
Uroczystości 25. rocznicy święceń biskupich ks. bp. Tadeusza Rakoczego

26 kwietnia przypada 25. rocznica święceń biskupich Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego, Doktora Honoris Causa Akademii Techniczno-Humanistycznej i jej wieloletniego przyjaciela. Z tej okazji JE Ksiądz Biskup Roman Pindel Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej zaprasza na uroczyste obchody jubileuszu. Msza śwęta dziękczynna odbędzie się w środę 26 kwietnia o godz. 17.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 13. Mszę świętą uświetni występ Chóru ATH. 

Czytaj dalej >
13 kwiecień 2017
Wykład o bankowości spółdzielczej

Szanowni Państwo, 20 kwietnia w sali L227 odbędzie się kolejny wykład w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Tym razem wykład pt. „Bankowość spółdzielcza w Polsce. Wyróżniki – Misja – Wartości” poprowadzi prof. dr hab. inż. Józef Myrczek. Serdecznie zapraszam wszystkich studentów i pracowników.

Czytaj dalej >
12 kwiecień 2017
Katedra Anglistyki zaprasza na spotkanie z dr. Justinem Battinem

Katedra Anglistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej serdecznie zaprasza na spotkanie z dr. Justinem Battinem z Zakładu Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prelekcja w języku angielskim pt. "From das Gestell to Gelassenheit: Our Relationship to the Technological Self" odbędzie się 26 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00 w sali L 318.

Czytaj dalej >
07 kwiecień 2017
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej zaprasza na wykłady

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział w Bielsku-Białej zaprasza na dwa wykłady. 11 kwietnia 2017 /wtorek/ o godz. 10:00-11:30 w sali L136 prof. Marek Trombski (wieloletni rektor ATH) wygłosi wykład pt. "Środki ochrony głowy na przykładzie hełmów produkowanych przez Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego". 

Czytaj dalej >